Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Parastakaan liikeideaa ei saateta toimintakuntoon ilman johdonmukaista suunnittelua. Myöhemmin, liiketoimintaa aloitettaessa, suunnitelma toimii käytännön toimien ohjenuorana. Hyvä liiketoimintasuunnitelma huomioi kaiken tarpeellisen yrityksen lähtökohtiin nähden, ei rönsyile liikaa ja varautuu potentiaalisiin riskeihin hyvissä ajoin. Kun ymmärtää liiketoimintasuunnitelman tavoitteet, perusperiaatteet ja yleiset käsitteet yrittäjän näkökulmasta, oman yrityksen ja liikeidean suunnittelu kirjallisessa muodossa käy helposti.

Liiketoimintasuunnitelma on uuden yrityksen perusta

Kaiken suunnittelutyön tarkoituksena on käydä läpi tulevia toimia tarpeeksi syvällisesti, jotta niiden vaatimat toimenpiteet saadaan pohjustettua. Jokaisen menestyvän yrityksen taustalla on asianmukainen, huolellinen suunnittelu, joka on muutettu käytännön toimiksi määrätietoisella työllä. Liiketoimintasuunnitelman hyödyt ovat ilmeiset – se antaa yleiskuvan liikeidean kannattavuudesta toiminnan alkuvaiheessa sekä suuntaa-antavan ennusteen kasvusta pitkällä tähtäimellä.

Suunnitelmien kirjaamiseen kuuluvat luonnollisesti budjetti sekä muut taloudelliset ennusteet. Näin yrityksen maksukyky ja kannattavan toiminnan edellytykset tiedetään jo aikaisessa vaiheessa. Toiminnan muihin osa-alueisiin yhdistettynä valmis liiketoimintasuunnitelma on kuin uuden yrityksen pohjapiirros. Kun liiketoiminta varsinaisesti alkaa, suunnitelmaa tarkennetaan käytännön tasolla. Valmiin liiketoimintasuunnitelman avulla yritysideaa voidaan esitellä nopeasti potentiaalisille rahoittajille tai yhteistyökumppaneille. Ilman hyvin kirjattua suunnitelmaa, rahoitusta, tai yrityslainaa, on lähes mahdotonta saada tai edes hakea. Puutteellinenkin suunnitelma on parempi kuin ei mitään. Näin mahdolliset puutteet liikeideassa voidaan korjata aikaisessa vaiheessa.

Ulkopuolisten tahojen lisäksi liiketoimintasuunnitelman teko auttaa ennen kaikkea yrittäjää itseään. Sen avulla saa nopeasti kattavan käsityksen siitä, mitkä uuden liikeidean realistiset toimintaedellytykset ovat. Samalla paljastuvat mahdolliset puutteet omissa tiedoissa tai taidoissa, joita voi lähteä paikkaamaan tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Liiketoimintasuunnitelma pähkinänkuoressa

 • Liiketoimintasuunnitelma kertoo sen, miten liikeidea toteutetaan käytännössä
 • Kuvattavia asioita: yrityksen toimintaympäristö ja markkinapaikka, toimintafilosofia, myytävät tuotteet ja palvelut, asiakkaat, taloudelliset ja aineettomat tavoitteet
 • Liiketoimintasuunnitelma ei ole kiveen hakattu. Sitä muokataan ja päivitetään tarpeen mukaan sekä perustamisvaiheessa että yrityksen toiminnan aikana.
 • Uuden yrityksen perustajalle suunnitelma on tärkein yksittäinen neuvottelun työväline rahoitusta haettaessa tai ulkopuolisten tahojen kanssa keskusteltaessa(tavarantoimittajat, liiketilojen vuokraaja jne.).
 • Sen mukaan liitetystä budjetista selviävät pääoman tarve, rahoituslähteet, suunniteltu kannattavuus ja tämän toteutumiseen tarvittava myynti kyseisellä tilikaudella.

Kysymyksiä, joihin liiketoimintasuunnitelma vastaa

 • Keitä perustajat ovat ja mitkä ovat heidän henkilökohtaiset voimavaransa?
 • Miksi yritys on olemassa? Minkä ongelman se ratkaisee?
 • Mikä on yrityksen toimiala? Mikä on markkinatilanne?
 • Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa?
 • Mitkä ovat yrityksen tavoitteet? Millä keinoin niitä lähdetään toteuttamaan?
 • Mikä tekee yrityksestä kannattavan? Mikä on rahoituksen tarve?

Liikeidea ja sen rakenne

Liiketoimintasuunnitelman perusta on toimiva, tai ainakin kehityskelpoinen, liikeidea. Liikeidean rakentaminen alkaa toiminta-ajatuksen kirjaamisesta ylös. Näin ideaa voidaan lähteä kehittämään eteenpäin johdonmukaisesti. Hyvä toiminta-ajatus kiteyttää yrityksen olemassaolon tarkoituksen käytännön tasolla selkeästi, lyhytsanaisesti ja myyvästi.

Esimerkki hyvästä toiminta-ajatuksesta, joka kiteyttää yrityksen tarjoamat palvelut ja kohderyhmän, kuulostaa seuraavanlaiselta: “Digitaalista taloudenhallintaa tämän päivän yrittäjille ja freelancereille”. Oikein tehtyä, kirjattua toiminta-ajatusta voi käyttää sellaisenaan yrityksen esittelyyn asiakkaille. Tämän lisäksi yrityksellä voi olla kirjattu visio, joka kertoo yrityksen perimmäisestä tavoitteesta.

Liikeidean osat

Toimivaan liikeideaan kuuluu kolme yhteen liittyvää osaa: asiakkaiden saama lisäarvo yritykseltä, tuote tai palvelu, jota tarjotaan tyydyttämään tarve sekä toimintatapa, jolla asiakkaita palvellaan kannattavasti. Näiden lisäksi yrityksen imagoa ja brändiä voidaan käydä tarkemmin läpi, erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, joiden menekki riippuu mielikuvien myynnistä.

1. Lisäarvo asiakkaille

Asiakkaiden on hyödyttävä yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Näiden tulee ratkaista jokin ongelma, tyydyttää olemassa oleva tarve tai luoda uusi tarve ennennäkemättömällä innovaatiolla. Ilman konkreettisia hyötyjä yrityksen toiminta ei ole kannattavalla pohjalla. Hyvä tuote ja palvelu markkinoi sekä myy itse itsensä.

Esimerkki tuodusta lisäarvosta asiakkaalle: “Jaa tili vaikka koko tiimisi kanssa – tai anna pääsy kirjanpitäjällesi ja vähennä omaa työtäsi.”
Lisäarvon rakentaminen aloitetaan perustarpeen tyydyttämisellä – yllä olevassa tapauksessa se on yritystili. Kun perusta on kunnossa, tuotteen päälle lähdetään rakentamaan ominaisuuksia, joka erottaa sen kilpailijoista.

Muut edut tunnistetaan tuntemalla asiakaskunta läpikotaisin. Rajattu asiakasryhmä antaa mahdollisuudet räätälöidä tuotteet tai palvelut juuri heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Näin helpotetaan samalla artikkeleiden myyntiä ja markkinointia.

2. Tuotteet ja palvelut

Tuotteen tulee joko tyydyttää jokin tarve tai ratkaista asiakkaan ongelma. Kun perustarve on tyydytetty, muut hyödyt auttavat asiakasta ostopäätöksen teossa. Tässä kohtaa tuotteen brändi astuu mukaan osana tuotekehitystä. Hyöty asiakkaalle luodaan sekä konkreettisten ominaisuuksien että aineettomien mielikuvien kautta.

3. Yrityksen toimintatapa

Suurin osa yrityksistä toimii markkinassa, jossa samankaltaista palvelua tai tuotetta saa yltäkylläisesti monelta taholta. Ominaisuuksien sijaan asiakkaan ostopäätöstä ohjaa enemmänkin tuotteiden saatavuus, liikkeiden aukioloajat, yleinen palvelualttius sekä, harvemmin, puhtaasti hinta (poikkeuksena päivittäistavarakauppa ja halpatavaraketjut). Kyllästetyssä markkinassa yritysten täytyy löytää myyntikate muuta kautta. Tässä kohtaa yrityksen toimintatapa tulee apuun.

Ohessa on joitain esimerkkejä toimintatavoista. Osa töistä teetetään alihankkijoilla, ulkoistetut palvelut keskitetään tietylle firmalle, tarvittavat materiaalit ostetaan tukusta vuodeksi kerrallaan ja palveluita kehitetään säännöllisesti asiakkailta saatujen palautteiden pohjalta.

Yrityksen imago liittyy läheisesti sen toimintatapaan. Asiakkaat antavat usein risuja ja ruusuja saamansa yleisen mielikuvan pohjalta. Yksittäiset tapahtumat tai palvelukokemukset ovat vain kimmoke kommentointiin. Jos yrityksen perustajat eivät itse lähde luomaan imagoa, sen tekevät väistämättä asiakkaat. Kun brändillä on selkeä suunta alusta lähtien, sitä on helpompi myös hioa toiminnan edetessä.

Johdonmukaisen toiminta-ajatuksen tavoin, myös hyvän liikeidean voi tiivistää parhaimmillaan yhteen virkkeeseen. Tämä kertoo sen, mitä yritys tarjoaa ja miten se eroaa kilpailijoistaan valitsemassaan markkinassa.

Seuraavana on esimerkki selkeästä ja hyvin kiteytetystä liikeideasta, joka samalla kertoo yrityksen tahtotilasta: “Holvi on maailman ensimmäinen omalla maksupalvelutoimiluvalla toimiva rahoituspalvelu.”

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.