Mistä saan rahaa yrityksen kehittämiseen?

Sekä uusi että vakiintunut yrittäjä tulee jossain vaiheessa tienhaaraan, jossa liiketoimintaa on lähdettävä joko laajentamaan tai kehittämään täysin uuteen suuntaan. Tämä vaatii selkeiden tavoitteiden sekä hyvän suunnittelun lisäksi rahaa investointeihin. Markkinatutkimus, tuotekehitys, tuotannon tehostaminen, henkilöstön palkkaaminen tai uudet liiketilat pitää rahoittaa. ELY-keskus on valtion rahoittama elin, joka jakaa avustuksia yrittäjille. Artikkeli käy läpi keskuksen toimintaa sekä sitä, miten avustusta voi hakea ja miten hakuprosessi etenee.

ELY-keskukset ja niiden toiminta

ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on valtionhallinnon toimeenpanoelin, jonka tarkoitus on tukea ja kehittää eri alueiden taloudellista, sosiaalista sekä ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskusten rooli on suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä, sillä niiden alaisuudessa toimivat myös TE-toimistot (työ- ja elinkeinotoimistot). Toimintaa rahoitetaan sekä verovaroin että EU-rahoituksen turvin. Tärkein keskuksen myöntämä tuki on pk-yrityksille tarkoitettu kehittämisavustus.

ELY-keskusten toiminta lyhyesti

 • Perustettu vuonna 2010
 • Valtion rahoittama toimielin
 • Korvasi mm. aiemmat työ- ja elinkeinokeskukset, tiehallinnon tiepiirit sekä ympäristökeskukset
 • Tärkeimpiä tehtäviä: avustukset yrittäjille, keksintöjen kehittämispalvelut, työllistymisen tukeminen (mm. työvoiman koulutus, ammatillinen koulutus), liikenneturvallisuus sekä ympäristönsuojelu
 • Tukee sekä perustettavia, uusia tai jo toiminnassa olevia yrityksiä
 • Tähtää yritysten kasvamiseen, uudistumiseen sekä kansainvälistymiseen

Yritysten kehittämisavustus

ELY-keskusten myöntämä yritysten kehittämisavustus sopii sekä vasta yritystä perustavalle että pitkään toimineelle yrittäjälle. Avustuksen perustana on yrittäjän aito motivaatio kehittää ja kasvattaa omaa toimintaansa sekä muuttaa liiketoimintaa olennaisilta osin entistä kilpailukykyisemmäksi.

Liiketoiminnan muutos vaatii usein isoja investointeja. Näitä voivat olla uusien liiketilojen vuokraaminen tai ostaminen, henkilökunnan palkkaaminen, tuotekehittely sekä kontaktipintojen luominen kansainvälisille markkinoille astumista varten.

Kenelle kehittämisavustusta myönnetään?

Yritysten kehittämisavustusta myönnetään ainoastaan pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen palveluksessa on vakituisesti vähemmän kuin 250 henkilöä ja liikevaihto pysyttelee alle 50 miljoonan euron tai vaihtoehtoisesti tulos on maksimissaan 43 miljoonaa euroa.

Kehittämisavustusta myönnetään yrityksen perustamisvaiheen alkuinvestointeihin sekä muihin kehittämistoimenpiteisiin (esim. prototyyppien teko, tuotekehitys ja -tutkimus).

Jo olemassa olevat yritykset, niiden perustamisvuodesta riippumatta, voivat hakea avustusta esim. merkittävää organisaatiouudistusta varten tai kasvaakseen. ELY-keskus on erityisen kiinnostunut yritysten kansainvälistymisestä, sillä Suomen pk-sektorilla se on edelleen sangen hidasta.

Mitkä ovat kehittämisavustuksen kriteerit?

Tärkein kriteeri on yrityksen, ja sen omistajien, pitkäaikainen sitoutuminen liiketoimintansa parantamiseen tai kasvattamiseen. Muuttuvassa markkinassa tarvitaan ketteryyttä ja taloudellisia resursseja, jotta kilpailukyky säilytetään.

Pienillä toimijoilla on usein hyviä ideoita, mutta vähän taloudellisia resursseja niiden toteuttamiseen. Tarvitaan rahaa yritystilille, jotta kehitystyö saadaan liikkeelle, uudet työntekijät kassan taakse tai toimistoon, tuotteet ja palvelut päivitettyä sekä näiden markkinointi priimakuntoon.

Avustuksen kriteerejä:

 • Kannattavasti toimiva pk-yritys tai liiketoimintasuunnitelma sellaisen perustamiseen
 • Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista.
 • Hanke kestää 6-24 kuukautta (tästä voidaan joustaa).
 • Yritys rahoittaa tarvittavasta investoinnista aina vähintään puolet.
 • Investoinnit tähtäävät lähtökohtaisesti kilpailukyvyn parantamiseen, yrityksen kasvuun sekä markkinoilla erottumiseen.
 • Kansainvälisille markkinoille lähtevät, sekä vientiä yleensäkin harjoittavat, yritykset ovat vahvoilla hakuprosessissa.

Kuinka paljon yritysten kehittämisavustusta voi saada?

 • Palkkaukseen, konsultointiin, matkakuluihin sekä vastaaviin menoihin myönnetään tukea maksimissaan 50% niiden kokonaissummasta.
 • Toimintasuunnitelmaan liittyviä investointeja tuetaan 10-35 %:lla, riippuen yrityksen koosta, liikevaihdosta sekä sijainnista.
 • Kokonaissumma riippuu yrityksen kasvumahdollisuuksista, sijainnista sekä markkinasta, jossa se toimii.
 • Hankkeen kokonaiskustannusten tulee asettua 10 000 – 200 000 euron välille.

Mihin kehittämisavustusta voi hakea?

 • Johtamistataitojen kehittäminen
 • Markkinoinnin tehostaminen ja markkinointikykyjen kehittäminen
 • Uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Markkina-aseman parantaminen (esim. markkinatutkimus) ja uusien liiketoimintamallien lanseeraaminen (uudelle alalle siirtyminen tai toiminnan monialaistuminen)
 • Viennin lisääminen
 • Kansainvälisille markkinoille laajeneminen tai siellä kilpailukyvyn parantaminen
 • Konkreettiset laiteinvestoinnit (esim. koneet, rakentaminen)

Mitä yrityksen hankesuunnitelmaan kuuluu?

Hakeakseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta, yrittäjän tulee tehdä tavanomaista tarkempi liiketoimintasuunnitelma, jossa erotellaan tuen kannalta olennaiset osat ns. hankesuunnitelmaksi. Siinä listataan toimenpiteet tarkkaan niin työntekijöiden sekä tarvittavan rahan kuin ajankin suhteen. Toimintahankkeen tulee olla määräaikainen ja aikataulutettu tietylle ajanjaksolle etappeineen.

Tärkein osio hankesuunnitelmassa on kuvaus yrityksen tavoitteista sekä siitä, miten avustus käytetään niiden saavuttamiseen. Mittareiden tulee olla sidottu liikevaihtoon, tulokseen, työllistämisvaikutuksiin, markkina-asemaan tai muuhun rahalliseen arvoon, joko suorasti tai välillisesti.

Hankesuunnitelman olennaisimmat kysymykset:

 • Mitkä ovat uuden hankkeen tärkeimmät tavoitteet?
 • Millä konkreettisilla toimenpiteillä liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan?
 • Kuinka investointi auttaa yritystä? Kuinka suuri vaikutus kehittämisavustuksella on hankkeen toteutumiseen?
 • Miten hanke näkyy yrityksen päivittäisessä toiminnassa?
 • Miten hankkeen onnistuminen mitataan (liikevaihto, voitto, työllistäminen, markkinaosuus tms.)?
 • Miten yritys pyrkii yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen (ts. kestävän kehityksen periaate)?
 • Milloin hanke alkaa ja loppuu?
 • Mitkä ovat suurimmat riskit hankkeet onnistumisen kannalta ja miten näihin on varauduttu?

Miten kehittämisavustuksen hakemus täytetään?

Hakemuksen täyttämiseen löytyy yksityiskohtaiset ohjeet ELY-keskuksen sivuilta. Hakemusta, samoin kuin hankesuunnitelmaakaan ei tarvitse tehdä kokonaan yksin. ELY-keskusten yritysasiantuntijat auttavat tarvittaessa mielellään molemmissa toimissa. Erityisesti uuden yrittäjän on syytä hyödyntää ilmaisia palveluita, sillä maksavathan hekin niistä osansa verojen muodossa.

Yrityksen ja hakijan perustietojen ohella hakemukseen kirjataan mm.:

 • Yrityksen olennainen historia ja suurimmat organisaatiomuutokset
 • Aiemmin saadut yritystuet
 • Rahoitussuunnitelma ja tähän liittyvä tarkka kustannusarvio
 • Toiminnankuvaus ja kannattavan toiminnan peruspilarit (miten yritys ansaitsee voittoa, mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet ja strategia)
 • Edelliseen kohtaan liittyen luetellaan päätuotteet ja palvelut sekä niiden katteet
 • Yleinen kulurakenne toiminnassa (mistä raha tulee ja mihin se menee?)
 • Mahdollisen emoyhtiön tai konsernin tiedot
 • Viennin osuus liikevaihdosta

Kehittämisavustuksen hakuprosessi

Hakuprosessin valmistelu kannattaa aloittaa mielellään ainakin puoli vuotta ennen hankkeen alkua. Näin varataan tarpeeksi aikaa sekä suunnitelmien tekoon että hakuprosessin aikana vaadittujen muutosten huomioimiseen.

ELY-keskuksen kanssa kannattaa olla yhteydessä, sillä myöntämisperusteet vaihtelevat tietyiltä osin paikkakunta- ja aluekohtaisesti. Myös toimiala vaikuttaa niin tarvittaviin tietoihin kuin hankkeen läpimenoonkin.

Kehittämisavustusta voi hakea ympäri vuoden, eivätkä hakijat kilpaile toisiaan vasten. Toisin sanoen, jokaisella yrityksellä on yhtäläiset mahdollisuudet avustuksen saamiseen.
Hakuprosessin vaiheet:

  • 1. Alustava suunnittelu (johon kuuluu yleinen toiminnan ja toimintaedellytysten kartoitus sekä tarvittaessa ulkopuolisen konsultin arvio)
  • 2. Hankesuunnitelman tekeminen ja hakemuksen täyttö
  • 3. Hakemus käsitellään ja siitä tulee päätös
  • 4. Hanketta lähdetään toteuttamaan myönteisen päätöksen turvin
  • 5. Hankkeen edetessä ELY-keskukselta haetaan jälkikäteen maksatus 1-2 kertaa. Tällä varmistetaan yrityksen sitoutuminen suunnitelmaan.
  • 6. Maksatuksesta tehdään erillinen päätös
  • 7. Palautteen antaminen (miten hanke onnistui yleisellä tasolla)
  • 8. Jälkikäteen tehty vaikutusten syvempi analyysi

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.