Miten suojaan yritystoimintani vakuutuksilla?

Rapatessa roiskuu, kuten sanonta menee. Urakoidessaan innokas yksin yrittävä saattaa ammattitaidostaan huolimatta epähuomiossa aiheuttaa vahinkoja asiakkaan laitteisiin, tiloihin tai muuhun rahanarvoiseen omaisuuteen. Joskus töitä tehdään julkisissa paikoissa, joissa on ulkopuolisia. Vahinkojen sattuessa omavastuun osuus ilman asianmukaista vakuutusta voi nousta nopeasti rampauttaen pienen yrityksen pitkäksi aikaa. Esittelemme tärkeimmät yritystoiminnan vakuutukset, joilla rajaat taloudellista vastuuta hallittaviin mittasuhteisiin.

Mitä ovat yrityksen toiminnan vakuutukset?

Yrityksen toiminnan vakuutuksilla voidaan tarkoittaa kaikkia korvausvelvollisuuksia vähentäviä vakuutuksia tilanteissa, joissa yritys, sen johto tai työntekijät aiheuttavat vahinkoa ulkopuolisille tahoille. Sillä tarkoitetaan myös kaikkia niitä vakuutuksia, jotka koskevat yrityksen toimintaa uhkaavia riskejä. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi johdon avainhenkilöiden pitkäaikainen sairastuminen, tulipalo tai vesivahinko yrityksen kiinteistöissä tai murtoyritys varastoon.

Jos yritys aiheuttaa rahassa mitattavaa vahinkoa omalle tuotannolleen, esineilleen, työvälineilleen tai työntekijöilleen, niitä korvataan pääsääntöisesti yrityksen vahinkovakuutuksella, tapaturmavakuutuksella sekä näihin rinnastettavilla vakuutuksilla.

Tyypillisiä toiminnan vakuutuksia

 • Vastuuvakuutus: Tällä korvataan yrityksen tai sen henkilöstön (mukaan lukien väliaikainen työvoima) ulkopuolisille tahoille aiheuttamat henkilö- tai esinevahingot
 • Yrityksen omaisuusvakuutukset, esim. varkaus- murto- tai ilkivaltatapausten varalta. Vaikka omaisuusvakuutukset tai henkilöstöön liittyvät vakuutukset korvaavat välittömät kulut, näiden aiheuttamaa liiketoiminnan keskeytymistä ne eivät korvaa.
 • Keskeytysvakuutus: Usein omaisuusvakuutusten rinnalle otettu vakuutus, jolla turvataan esim. avainhenkilöstön sairastumisen tai ainutlaatuisen työvälineen hajoamisen aiheuttama liiketoiminnan keskeytyminen ja tulojen menetys.
 • Kuljetusvakuutus: Tämä vakuutus korvaa kuljetuksen aikana yleensä asiakkaiden tavaroille aiheutuvia vahinkoja. Auto tai muu moottoriajoneuvo vakuutetaan erikseen pakollisella liikennevakuutuksella.
 • Oikeusturvavakuutus: Tästä vakuutuksesta voivat hyötyä kaikki yrittäjät, riippumatta yrityksen koosta. Sen avulla minimoidaan mahdollisia oikeudenkäyntikuluja tai näiden välttämiseen liittyviä kuluja riita-asioissa tai rikosoikeudellisissa tapauksissa.
 • Tietoturvaan liittyvät vakuutukset (ns. kybervakuutus): Uudempi vakuutusmuoto, jonka tarpeellisuus korostuu vuosi vuodelta. Tällä korvataan mitattavia taloudellisia seurauksia tietomurron yhteydessä sekä ulkopuolisille aiheutuvia korvausvelvoitteita (esim. asiakkaiden yksityisyydensuojan loukkaus huolimattomasti toteutetun tietoturvan johdosta).

Mitä hyötyä toiminnan vakuutuksista on?

Toiminnan vakuutuksilla yritys madaltaa omaa korvausvastuutaan eri vahinkotilanteissa. Näitä voivat olla niin esineisiin kuin henkilöihinkin kohdistuvat onnettomuudet tai pienet haaverit.

Omavastuuosuuden ollessa ennakolta tiedossa tämä voidaan ottaa huomioon jo toimintasuunnitelmaa ja sen laskelmia laadittaessa. Muutoin mahdollisten vahinkojen suuruutta on harvoin vaikea ennakoida. Sen lisäksi, että toiminnan vakuutukset auttavat korvausten maksussa ikävässä tilanteessa, ne helpottavat itsessään johdon työtä heidän laatiessaan analyysia yritystoiminnan riskeistä esimerkiksi uutta rahoituskierrosta varten.

Tyypillisiä toiminnan riskejä:

 • Yrityksen työntekijä rikkoo vahingossa jotain asiakkaan työpisteessä.
 • Koneen käyttäjä aiheuttaa ulkopuolista henkilö- tai materiaalivahinkoa.
 • Asiakkaan esineet vaurioituvat kuljetuksen aikana.
 • Urakoitsijan väärin asentama laite aiheuttaa tiloissa pysyviä vaurioita.
 • Yrityksen tiloihin murtaudutaan, esineitä varastetaan ja paikkoja hajotetaan.
 • Yrityksen aineetonta omaisuutta varastetaan (tietomurto, yrityksen arvopaperit yms.).

Yrityksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus vähentää yrityksen korvausvastuuta tapauksissa, joissa se tavalla tai toisella aiheuttaa ulkopuoliselle irtaimelle, kiinteistölle, ympäristölle tai henkilöille korvattavaa vahinkoa. Korvausvelvollisuutta ei kaiveta hatusta, vaan tämän tulee perustua lakiin ja vakuutusyhtiön arvioon tai mahdolliseen oikeuden päätökseen.

Vastuuvakuutus on yleisin vapaaehtoinen vakuutus, jonka useimmat kokoaikaiset ja vakiintuvat yritykset ottavat. Vaikka vastuuvakuutusta ilmankin voi pärjätä, toiminnan laadusta riippuen vaihtelevissa ympäristöissä toimiville yrittäjille se on välttämätön. Hinta on pieni taloudellisten riskien vähenemiseen nähden.

Vakuutus ei pelkästään vähennä korvausvelvollisuutta, vaan vakuutusyhtiö tyypillisesti neuvottelee korvausta hakevan tai hänen vakuutusyhtiönsä kanssa yrityksen puolesta. Tämä puolestaan vapauttaa vakuutetun yrityksen ja sen johdon oman liiketoimintansa pyörittämiseen päätöksiä odoteltaessa.

Ilman vakuutusta yritys on monissa tapauksissa hanakka sopimaan asiasta vahinkoa kärsineen osapuolen kanssa, kunhan sopiva vastatarjous laitetaan pöytään – vain välttääkseen oikeudenkäynnin tai vakuutusyhtiöiden kanssa setvimisen. Korvausvelvollisuus ei kuitenkaan ole maallikolle aina selvä ja joskus se mitätöidään vakuutusyhtiön asiantuntijoiden arvioidessa tapauksen.

Erilaisia yrityksen vastuuvakuutuksia

Vastuuvakuutuksia on useita kymmeniä erilaisia ja ne riippuvat vakuutusyhtiöstä, toimialasta, toiminnan laajuudesta ja tapauskohtaisista tekijöistä. Yleistä on räätälöidä yrityksen tarpeiden ja tilanteen mukainen paketti tarvittavista vakuutuksista. Tästä syystä eri vakuutuspakettien hintoja on vaikea vertailla suoraan keskenään – vasta neuvottelupöydässä selviää se, mitkä todelliset kulut ovat.

Toiminnan vastuuvakuutus

Yrityksen vapaaehtoisista vakuutuksista yleisin ja ns. perusvakuutuksena pidetty vastuuvakuutus on hyvä olla lähes joka yrityksessä varsinkin, jos vahinkojen uhka ulkopuolisille tahoille, kuten asiakkaille, on olemassa. Tämä vastuuvakuutus korvaa sekä henkilö- että esinevahinkoja.

Kuljetuksen vastuuvakuutus

Tämä korvaa yleisesti kuljetuksessa asiakkaiden esineille aiheutuneet vahingot, joista yritys joutuu korvausvelvolliseksi. Tietyt lait, kuten tiesopimuslaki, määrää osittain sen, missä tilanteissa vakuutus kattaa vahinkoja. Kuljetusvastuuvakuutuksella voidaan korvata myös, vakuutusyhtiöstä riippuen, varastoinnissa aiheutuvat vahingot, sikäli kuin ne liittyvät varastointi- tai kuljetussopimukseen.

Tuotevastuuvakuutus

tuotevastuuvakuutus on pakollinen vakuutus tietyillä aloilla, kuten elintarviketeollisuudessa. Tällä korvataan valmistettujen tai toimitettujen tuotteiden aiheuttamat vahingot ulkopuolisille – yleensä asiakkaalle. Tyypillisiä korvauskohteita, elintarvikkeiden ohella, ovat vioittuneet kodinkoneet tai huonosti kootut sähkölaitteet, jotka aiheuttavat vahinkoa käyttäjälleen tai tilaan, jossa niitä käytetään.

Ympäristövahinkojen vastuuvakuutus

Tämä vakuutus on odottamattomia, ja yleensä äkillisiä, ympäristövahinkoja varten. Se on yleinen vakuutus esimerkiksi rakennusalalla. Vahinkoja voivat aiheuttaa esimerkiksi melu, pöly, kaasuvuodot, raskaiden koneiden tärinä tai haitallisten aineiden leviäminen maaperään tai vesistöön.

Miten korvausvelvollisuus syntyy?

Korvausvelvollisuus on yleisesti määritelty vahingon aiheuttajan velvollisuudeksi maksaa vahingon kärsineelle osapuolelle aiheuttamansa kulut. Korvausvastuu voi syntyä myös epäsuorasti, jos joku toimii lainvastaisesti ja tämä johtaa esine- tai henkilövahinkoihin. Korvausvelvollisuuden periaatetta sovelletaan samoin, oli sitten kyse yrityksestä tai yksityishenkilöstä.

Yritys voi joutua maksamaan vahingonkorvausta myös välillisesti, vaikka se noudattaisikin lakeja. Esimerkiksi omistetut kiinteistöt tai liiketilat voivat olla rapistuneita ja aiheuttaa vaaratilanteita asiakkaille. Varaston hyllyt on voitu asentaa väärin ja näiden kaatuminen aiheuttaa tapaturman ulkopuolisen kuljetusyhtiön kuskille. Asiakkaan tilaamiin työkoneisiin on voitu laittaa vahingossa väärä osa, josta aiheutuu tapaturma sen käyttäjälle.

Myös aineettomista asioista voi syntyä korvausvelvollisuus. Tästä syystä esimerkiksi johdon konsultointiyritykset ottavat konsulttien vastuuvakuutuksen. Konsulttien johdolla asiakasyritys voi tehdä mittavia investointeja ja ostopäätöksiä, muutoksia ydinprosesseihin, tuotantotiloihin tai varallisuusjärjestelyihin. Jos jossain kohtaa on tehty selkeä virhe, esim. laskelmissa, konsultointiyritys voi olla tämän taloudellisista tappioista vastuussa kokonaan tai osittain.

Toiminnan vakuutukset tiivistetysti

Toiminnan vastuuvakuutuksilla vähennetään yrityksen taloudellista riskiä sen joutuessa vahingonkorvausvelvolliseksi toisen osapuolen kanssa. Muilla toiminnan vakuutuksilla puolestaan turvataan yrityksen päivittäinen arki siihen itseensä kohdistuvissa vahinkotilanteissa – johtuivatpa ne sitten yrityksen toiminnasta tai ulkopuolisista tekijöistä.

Kun lähdet vertailemaan ja hankkimaan yrityksellesi vakuutuksia, kartoita ensin toimintasi sisäiset ja ulkoiset riskit hyvin vahinkotapausten osalta. Kun tiedät sen, mihin on varauduttava, myös neuvottelu vakuutusyhtiön kanssa helpottuu.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.