Miten täytän veroilmoituksen toiminimiyrittäjänä?

Toiminimiyrittäjä ilmoittaa yrityksen tulot henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan ansiotuloina. Yrittäjä voi pitää ansiotuloveron kohtuullisena jättämällä osan tuotosta pääomatuloksi. Muissa yritysmuodoissa yrityksen ja yrittäjän omaisuus erotellaan toisistaan. Voit tehdä toiminimen veroilmoituksen OmaVero-palvelussa

Verokaudet

Riippuen yrityksen toiminnan laajuudesta ja liikevaihdosta, verokausi oma-aloitteisten verojen osalta voi muuttaa. Tällaisia veroja ja maksuja ovat ennakonpidätykset, arvonlisävero, sairausvakuutusmaksut työnantajana sekä lähdevero.

  • Verojen maksu 3 kk välein: Liikevaihto tai tuotto kalenterivuonna korkeintaan 100 000 euroa
  • Verojen maksu kalenterivuosittain: Liikevaihto tai tuotto korkeintaan 30 000 euroa
  • Vaikka liikevaihto jäisikin rajojen alle, työnantajarekisteriin kuulumaton, mutta palkkaa ulkopuolisille silloin tällöin maksava ei voi anoa pidennettyä verokautta.

Veroilmoituksen taustatiedot

Taustatietoina ilmoitat asiakastietojen lisäksi tiedot tulonjaosta puolisoiden kesken. Pääomatulo jaetaan puolisoiden välillä sen perusteella, millaiset osuudet puolisot omistavat yrityksestä. Ansiotulo taas jaetaan tasan puolisoiden kesken. 

Jos käytössäsi on kahdenkertainen kirjanpito, täytyy sinun antaa muutamia lisätietoja. Tässä kohdassa ilmoitat myös korkokuluista ja yksityisotoista. 

Ota vinkit talteen, kuinka teet veroilmoituksen kirjanpitäjän avulla.

Yksityisotot

Jos nostat rahaa yrityksen tililtä kutsutaan sitä yksityisotoksi. Toiminimi ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselle. 

Korkokulut, joita ei voi vähentää verotuksessa

Elinkeinotaiminnan kuluiksi ei voida katsoa vieraanpääoman korkokuluja, joilla on rahoitettu yrittäjän yksityisottoja oman pääoman ollessa negatiivinen. Tässä tilanteessa korkokulut katsotaan kuuluneen yksityisottojen rahoittamiseen. 

Yrityksen tuotot veroilmoituksessa

Tuloveroa varten veroilmoituksessa on erilliset kohdat kirjanpidolle ja verotukselle. Kaikkia kirjanpitoon merkittyjä asioita ei aina oteta verotuksessa huomioon. Täytät silti molemmat kohdat erikseen, riippumatta siitä ovatko luvut samat vai eivät.

Tulot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Jos olet alv-velvollinen, arvonlisäveroilmoitus tehdään erikseen. 

Lue, kuinka lasket ja maksat alvit.

Liikevaihto

Eli kaikki yritystoiminnan myynnit. Muista vähentää liikevaihdosta asiakkaille myöntämäsi alennukset ja välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. 

Autot

Verotuksessa voidaan vähentää elinkeinotoiminnan ajoneuvojen kulut, jotka ovat tulleet yritystoimintaan liittyvästä ajosta. Kuluihin lasketaan mukaan polttoaineet, huollot ja vakuutukset. Jos yli puolet ajosta liittyy yritystoimintaan, voidaan kulut ilmoittaa elinkeinotoiminnan ajoneuvokuluiksi. 

 Jos ajokilometreistä yli puolet on yksityisautoilua, ilmoitetaan kulut siten, että yksityistalouteen kuuluvaa autoa käytetään elinkenotoiminnan ajoihin. Yrittäjän täytyy toimittaa ajokilometreistä selvitys, joten kilometreistä kannattaa pitää ajopäiväkirjaa. 

Työmatkat

Voit saada lisävähennyksiä työmatkoista jos ne ovat tilapäisiä ja kuuluvat yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Jätä tämä kohta täyttämättä, jos olet vähentänyt työmatkoista johtuneet elantokustannukset kirjanpidossa tai jos kustannukset ylittävät lisävähennyksen enimmäismäärän. Sillon kulut vähennetään todellisten kustannusten mukaan.

Yksityiskäyttö

Yksityiskäytöllä tarkoitetaan yritykselle kuuluvan omaisuuden ottamista yksityiskäyttöön. Yksityiskäyttöön otettu omaisuus ilmoitetaan tulona yritykselle, koska yksityiskäytön kuluja ei voi vähentää verotuksessa. 

Yrityksen avustukset ja tuet

Ilmoita yritystoimintaa varten saadut avustukset ja tuet, kuten työllistämistuki tai starttiraha. Arvonlisäveron alarajahuojennuksesta ilmoitetaan myös tässä kohdassa. Ilmoita ainoastaan avustukset ja tuet, jotka on tulotettu suoraan. 

Korkotulot ja muut rahoitustuotot

Jos yrityksesi varallisuus on ollut tilikauden aikaan korollisilla tileillä tai olet joutunut perimään maksamattomia laskuja korkojen kera, olet tällöin ansainnut korkotuloja. Vastaavasti, jos olet harrastanut menestyksekkäästi sijoittamista valuuttamarkkinoilla yrityksen nimissä tai tienannut kansainvälisillä markkinoilla valuuttakurssien heilahtelujen ansiosta, olet tällöin tienannut rahoitustuottoja. 

Muut veronalaiset tuotot

Ydinliiketoiminnan lisäksi olet saattanut saada satunnaisia tuloja, esimerkiksi työvälineitä myymällä, lahjoituksina tai muuta kautta. Näitä voivat olla käyttöomaisuuden luovutusvoitot tai vahingonkorvaukset. Ilmoita tässä myös sellaiset tuotot, jotka eivät sisälly tuloslaskelmaan.

Yrityksen kulut veroilmoituksessa

Kulut vähentävät maksettavan veron määrää, sillä nämä varat ovat luonnollisesti yrittäjän tuloksesta pois.

Ostot ja varastojen muutokset

Ensimmäisenä listaat kuinka paljon olet käyttänyt yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämättömiin ostoihin rahaa. Toisin sanoen ne kulut, joiden katsot olevan vähennyskelpoisia verotuksessa. Saat nämä tiedot kirjanpidosta ja tilitiedoistasi. 

Vuokrat

Veroilmoituksen vuokrat kohtaan listataan vuokramenot koko tilikaudelta. Vuokrakuluiksi lasketaan vuokraamasi toimisto tai liiketila, joista maksat vuokraa. Jos teet töitä kotona, voit vähentää työhuoneesta johtuvat kulut erikseen työhuonevähennyksenä. 

Ulkopuoliset palvelut

Jos esimerkiksi valmistat ja myyt vaikkapa puhelimia, mutta toinen yritys valmistaa puhelimien piirilevyt, olet tällöin ulkoistanut liiketoimintaasi. Se katsotaan verotuksessa alihankinnaksi ja kulut merkitään kohtaan “Ulkopuoliset palvelut”.  

Poistot

Poistojen tarkoituksena on jakaa yrityksen pitkäaikaisista hankinnoista johtuvat kulut useammalle vuodelle. Näin suuret ostot eivät vääristä tuloslaskelmaa. Hankintojen todennäköinen käyttöaika täytyy olla yli 3 vuotta. Poistojen enimmäisprosentti riippuu siitä, millainen hankinta on kyseessä. 

Henkilöstökulut

Työntekijöille maksetut palkat, palkkiot ja sivukulut, jotka on vähennetty tilikauden menoina. Täytät tämän kohdan vain, jos olet palkannut työntekijöitä yritykseesi. Toiminimiyrittäjänä et maksa itsellesi palkkaa, vaan otat rahat käyttöösi yksityisnostoina.

Edustuskulut

Edustuskulut kohdistuvat aina yrityksen ulkopuolisiin tahoihin ja niiden tarkoitus on ylläpitää tai luoda liiketoiminnan kannalta olennaisia suhteita. Edustuskuluista voi vähentää vain 50 % tietyin rajoituksin.

Korko- ja rahoiutuskulut

Yrityslainan korkokulut ovat yleinen menoerä yrittäjille. Jos laina on otettu ammatinharjoittamista varten, ovat sen korkokulut vähennettäviä. Ilmoitettavia rahoituskuluja ovat esimerkiksi lainojen hoitokulut, takausproviisiot, kiinnityskulut ja luottovakuutukset

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Kilometrikorvauksien ja päivärahojen täyttämiseen tarvitset ajopäiväkirjaa. Helpoimmalla pääset, jos sinulla on elektroninen ajopäivyri käytössäsi. Merkitse kaikki yrityksesi autolla ajetut kilometrit. Merkitset erikseen ne autolla ajetut kilometrit, jotka on käytetty elinkeinotoimintaan.

Muut vähennyskelpoiset kulut

Yrityksellä voi olla monia satunnaisia liiketoimintaan liittyviä kuluja, joille voi olla vaikea löytää oikeaa kohtaa veroilmoituksesta. Näitä voivat esimerkiksi olla rikkinäisen laitteen korjaaminen, uuden vuokraaminen rikkoutuneen tilalle taikka auton vuokra työmatkaa varten. Tällaiset kulut ilmoitetaan veroilmoituksessa muina kuluina. 

Lue lisää, mitä kaikkea yritys voi vähentää verotuksessa.

Varallisuuslaskelma veroilmoituksessa 

Varallisuuslaskelmassa eritellään yrityksen varat ja velat. Varoihin kuuluu yrityksen käyttöomaisuus eli yrityksen omistamat kiinteistöt, koneet ja kalusto. Vaihto-omaisuuten kuuluu arvopaperit ja rahoitusomaisuus. Velkoihin lasketaan lyhytaikaiset velat, jotka erääntyvät vuoden sisällä ja pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät yli vuoden sisään.

Nettovarallisuudesta selviää, kuinka suuri osa tuloista verotetaan pääomatuloina ja mikä osa ansiotuloina. Pääomatulo on 20 % edellisen verovuoden nettotulosta. Yrittäjä voi vaatia pääomatulon osuudeksi 0 tai 10 prosenttia. 

Täältä löydät lisätietoja, kuinka täytät veroilmoituslomakkeen.

Vertaa Holvia perinteisiin yritystileihin

Yritystilien vertailu voi olla vaikeaa – toisissa on kiinteä hinta ja toisissa mukaan tulee tapahtumakohtaisia kuluja. Vertailimme tilejä puolestasi!

Yritystilivertailuun

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.