Mitä riskejä yrittäjyydessä on?

Riskit ovat normaali osa yrittäjyyttä. Yrityksen olemassaolo on riippuvainen asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Epävarmuuden vastapainona on mahdollisuus vaurastua omilla ehdoillaan: potentiaalisesti rikastua sekä muuttaa yhteiskuntaa tavalla, johon palkansaajalla on harvoin mahdollisuus. 

Kun liikeidean riskit on kartoitettu, niihin voidaan valmistautua paremmin. Yrittäjän arkea helpottaa riskien arvioinnin pohjalta tehtävä riskienhallintasuunnitelma, joka auttaa välttämään karikot tai käsittelemään ongelmat varautuneena niihin etukäteen.

Yrittäjyyden riskit ovat moninaisia

Jokaisella yrittäjällä tulisi olla selkeä riskienhallintasuunnitelma sekä taloudellinen tai henkinen turvaverkosto. Myös henkilökohtaisen elämän osa-alueita tulisi tarkastella ennen yrittäjäksi ryhtymistä, jotta palaset saadaan soviteltua uuteen elämänrytmiin sopiviksi. Osa riskeistä on sellaisia, joihin ei voi itse vaikuttaa, kuten taloustilanne ja omaan toimialaan liittyvät suhdanteet, jotka koettelevat kaikkia yrityksiä tasapuolisesti.

Muita itsestä riippumattomia riskejä ovat muun muassa alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kohtaamat yllättävät ongelmat, jotka puolestaan heijastuvat yrittäjän omaan liiketoimintaan. Ulkoistamista ei silti kannata pelätä, sillä yrittäjä pääsee yleensä aina parhaaseen lopputulokseen ulkoistamalla ne tehtävät, joiden asiantuntija hän ei ole. Näin yrittäjä pääsee tekemään asioita, jotka keskittyvät hänen omaan osaamisalueeseensa. Yrittäessään itse suoriutua kaikesta yrittäjän työn laatu saattaa kärsiä. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä ajaa itsensä loppuun tekemällä liikaa töitä. Esimerkkejä tästä on tuhansittain. 

Yrittäjyydestä haaveilevan palkansaajan, freelancerin tai sivutöitä tekevän ammattilaisen riskit ovat toisenlaisia. Kokopäiväiseksi yrittäjäksi siirtyminen tarkoittaa elannon hankkimisen vastuun siirtymistä täysin omille harteille. Yhteiskunnan antama tuki uusille yrittäjille on rajattu ja turvaa vain peruselintason sille ajalle, jolloin yrityksen tulisi käynnistää kannattava toiminta itsenäisesti tai muun rahoituksen turvin.

Vuosia vakituisessa palkkatyössä olleelle irtautuminen tutusta ja turvallisesta työyhteisöstä on aina suuri askel. Siksi yhä useampi yrittäjyydestä kiinnostunut kokeilee siipiään ensin kevytyrittäjänä. Tässä yritysmuodossa laskutus hoidetaan osuuskunnan tai laskutuspalvelun kautta. Tällöin byrokratiasta ei tarvitse huolehtia ja töitä voi tehdä lähes kuin palkansaajana yrittäjän vapauksin, mutta perinteistä yrittäjyyttä pienemmällä riskillä.

Yrittäjyyden haasteet voidaan siis jakaa kahteen osaan. Niihin, jotka tulevat ulkoapäin, kuten byrokratian, lainsäädännön ja markkinoiden aiheuttamat vaihtelut, esteet tai muutospaineet. Sisäisiä haasteita ovat puolestaan yrityksen omistajien sekä henkilöstön osaaminen ja sen riittävyys, yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistäminen, tuotekehitys, asiakkaiden hankinta, markkinointi ja myynti sekä yrityksen päivittäinen arki ja sen pyörittäminen yleisellä tasolla.

Yrittäjyyden hyödyt

Yrittäjyys on monelle intohimo. Etenkin itsenäiset ammatinharjoittajat ja asiantuntijat, jotka pyrkivät oman alansa huippuosaajiksi suhtautuvat intohimoisesti työhönsä. Kun Yksinyrittäjänä kosketuspinta oman työn laatuun on konkreettinen.

Yrittäjällä on paljon vapauksia palkansaajaan nähden. Vaikka työtahti voi olla joskus kova, itselleen töitä tekevä voi keskittyä olennaiseen. Työnteko on yleensä monin verroin normaalia työympäristöä tehokkaampaa, koska jokainen toiminnan kehittämiseen käytetty minuutti on kotiinpäin. Omia työolojaan, työaikatauluaan ja myös työnsä stressaavuutta on mahdollista säätää ottamalla sen verran asiakkuuksia kuin pystyy sujuvasti hoitamaan.

Ulkoisia hyötyjä oman elannon ja mahdollisen vaurastumisen ohella on yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle. Pieninkin yritys, joka kantaa oman kortensa kekoon, on tärkeä hyvinvointivaltion ratas. Samalla kilpailu kannustaa kehittämään palveluita ja tuotteita entistä paremmiksi. Työnantajana toimiva yrittäjä elättää tämän lisäksi monta ihmistä ja heidän perheensä. Yritykset ja yrittäjyys ovat kokonaisuutena positiivisia asioita.

Yrittäjyyden riskien arviointi

Riskienhallinnan tarkoituksena on paikallistaa yrityksen toimintaa uhkaavat sisäiset ja ulkoiset riskit, jotta niihin voidaan varautua. Arvioinnin pohjalta voi kehittää keinoja, joiden avulla riskejä poistetaan, vältetään, minimoidaan tai siirretään toisaalle.

Omaisuuteen liittyvät riskit

Omaisuusriskit liittyvät kiinteään omaisuuteen ja sen mahdolliseen vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen, esimerkiksi liiketiloihin kohdistuvan tulipalon, vesivahingon tai murron yhteydessä. Yrityksen vuokraamat tai omistamat liike- tai toimitilat, varastot ja tuotantotilat on aina syytä vakuuttaa.

Työkoneet ja -välineet voivat hajota tai niihin voi tulla vikoja. Huonosti valittu palvelu tai laite voi aiheuttaa viivästyksiä toimituksiin, piilovikoja tuotteisiin. Ongelmien selvittämiseen käytettävä aika on puhdasta ajanhukkaa.

Henkilö- ja henkilöstöriskit

Päällimmäisin henkilöriski on työvoiman saatavuuteen ja sen pysyvyyteen liittyvä epävarmuus. Nopeasti kasvava yritys, jonka ovista ja ikkunoista tulvii tilauksia sisään, saattaa joutua kovan paikan eteen huomatessaan, ettei työvoimaa yksinkertaisesti ole saatavilla. Työmarkkinoita tulee seurata jatkuvasti, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Konkreettisempia henkilö- ja henkilöstöriskejä ovat työturvallisuuteen ja väliaikaisen työvoiman käyttöön liittyvät ongelmat, kuten kokemuksen puute tai luotettavuus. Yrittäjä itse on kaikkein riskialttein, sillä hänellä on myös kaikki langat käsissään. Pienyrityksen vetäjänä hän on myös vastuussa yrityskulttuurista ja huomaamattaan ohjaa esimerkillään myös alaistensa ja yrityskumppaneidensa tapoja toimia.

Tuotantoprosessin riskit

Jokainen yrittäjä omistaa jotain, jonka tuhoutuminen tai hajoaminen hidastaa tai estää työntekoa. Se voi olla vaikkapa kovalevyn hajoaminen ilman tuoreinta varmuuskopiota tärkeistä tiedostoista. Jo yhden päivän töiden katoaminen voi merkitä menestyvälle yksinyrittäjälle tuhansien eurojen menettämistä. Tällaisia tuotantoprosessin riskejä kutsutaan myös keskeytysriskeiksi.

Kun ketjun heikot kohdat tunnistetaan ja kirjataan ylös, voidaan miettiä tapoja hallita riskejä. Vakuutukset korvaavat vain materiaaliset vahingot. Jokainen yritys joutuu omakohtaisesti miettimään sitä, miten esimerkiksi aineeton omaisuus suojataan tai miten tuotantoprosessin eri elementit korvataan nopeasti silloin, jos jokin asia ei toimi.

Tuotevastuuriskit

Kuluttajansuojalaki on Suomessa pitkälle kehittynyt ja suojaa kuluttajan kohtuullisia oikeuksia asiakkuuden joka vaiheessa, riippumatta siitä, minkälaisiin ehtoihin he ovat alun perin kauppaa tehdessään sitoutuneet. Lähtökohtaisesti kuluttajan etua suojellaan mahdollisissa riitatilanteissa.

Jos valmistaja tuottaa ja myy käyttäjille vaarallisen tuotteen tai tuote-erän, laki pakottaa vetämään tuotteen tai tuote-erän kokonaisuudessaan pois markkinoilta. Lisäksi valmistajan tulee palauttaa rahat asiakkaille tai muuten korvata aiheutetut haitat – sikäli kuin se on mahdollista ja oikeutettua.

Tuotekehittelyyn ja ongelmien ratkomiseen uppoavien ylimääräisten resurssien lisäksi yrityksen imago kärsii kolauksen, joka vaikuttaa sen arvoon, asiakaskäyttäytymiseen ja myyntiin. Asianmukainen laaduntarkkailu auttaa tuotevastuuseen liittyvien riskien eliminoinnissa.

Yrittäjän henkilökohtaiset riskit

Pienyrittäjä on vastuussa kaikesta yrityksen toiminnasta ja täten myös sen tuomista riskeistä. Tämän ohessa ovat myös henkilökohtaiseen elämään liittyvät riskit. Yrittäjän omat elämäntavat ennen yrittäjyyttä ja sen aikana ovat yksi suuri ongelmien aiheuttaja. Jos asiakkaista joutuu taistelemaan vain saadakseen päivittäisen elantonsa, yrittäminen voi olla raskasta. Ilman terveellisiä rutiineja liikunnan ja älyllisten virikkeiden muodossa vaarana on uupuminen ja muut terveyteen liittyvät ongelmat. Myös sosiaalisista suhteista kannattaa pitää kiinni, sillä ne auttavat jaksamaan.

Omien tavoitteiden ja voimavarojen sovittelu on tärkeä osa henkilökohtaisten riskien arviointia. Oletko valmis tinkimään jostain rahallisesti, jotta saat aikaa harrastuksillesi? Osaatko sanoa joskus ei, jotta pääset viettämään laatuaikaa säännöllisesti kumppanisi kanssa? Kuten monessa muussakin asiassa, myös henkilökohtaisessa elämässään yrittäjällä on vapaus toteuttaa itseään niin kuin parhaaksi näkee. Kun riskit ovat tiedossa, ne on helpompi hyväksyä ja lopulta minimoida taustalle osana yrityksen normaalia toimintaa.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.