Mikä on yrityksen tilintarkastus?

Tilintarkastus on useimmille yrityksille pakollinen toimenpide tilikauden päätteeksi. Tilintarkastuksessa riippumaton tilintarkastaja käy läpi yrityksen tilinpäätöksen ja vahvistaa kirjanpidon oikeellisuuden. Tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen ja toimitetaan myös kaupparekisteriin, jossa se on julkisesti saatavilla. Kaikista pienimpien yritysten ei tarvitse teettää lakisääteistä tilintarkastusta, mutta sille on aikansa ja paikkansa myös pienyrityksissä. Avaamme seuraavassa tilintarkastukseen liittyviä asioita.

 

Vertaile Holvin kirjanpitopalveluita

 

Miksi tilintarkastus tehdään?

Yrityksen tilinpäätöksen ja kirjanpidon voi tehdä kuka tahansa, joten kirjanpidon luvut perustuvat täysin luottamukseen. Ainoastaan verottajan päättäessä tutkia kirjoja, voidaan epäselviä asioita lähteä selvittämään esimerkiksi päättyneen tilikauden jälkeen.

Tilintarkastuksen tarkoitus onkin varmistaa oikea kuva yrityksen liiketoiminnasta, sen taloudesta ja tilinpäätöksen lainvoimaisuudesta. Mahdolliset virheet oikaistaan ja jos räikeitä virheitä esiintyy, tilinpäätös saatetaan tehdä kokonaan uudestaan. Jos yritys julkaisee tilinpäätöksen lisäksi toimintakertomuksen, näiden asiakiejojen sisältöä ja talouslukuja verrataan keskenään ja tarkastetaan, että tiedot täsmäävät.

Ammattilaisen vahvistamiin taloustietoihin voi luottaa ja tilintarkastus lisääkin tilinpäätöksen luotettavuutta ja antaa yrityksen toiminnasta sekä asemasta varman kuvan. Luotettavuus on hyve, josta voi olla hyötyä esimerkiksi rahoitusta hakiessa tai muun sidosryhmän tai pitkäaikaisen yhteistyökumppanin kanssa neuvotellessa. Tilintarkastuksesta ei ole haittaa, sillä mahdolliset löydetyt puutteet tai vakavammat virheet korjataan ennen tilinpäätöksen julkaisua.

Yrityksen johto puolestaan saa yhden huolenaiheen pois mielestään. Jos kirjanpito ja tilinpäätös on tehty itse, tilintarkastus varmistaa, ettei mitään ole jäänyt vahingossa kirjaamatta. Jos kirjanpito on ulkoistettu, tilitoimistosta riippumaton tilintarkastaja testaa samalla valitun tilitoimiston laatua. 

Tilintarkastus tehdään pienissä yrityksissä pääsääntöisesti aina tilikauden päätteeksi. Keskisuurissa ja suuryrityksissä tilintarkastus voidaan aloittaa jo aiemmin. Jos liiketapahtumia ja juoksevaa kirjanpitoa on paljon, tilintarkastus voidaan aloittaa jo viimeisellä vuosineljänneksellä. Näin ehditään käymään suuri osa perusrutiineista läpi ennen kuin tilikausi päättyy.

 

Pienyrityksen tilitoimisto- ja kirjanpitopalvelu

 

Ketä tilintarkastusvelvollisuus koskee?

Tilintarkastuksen toteutusta, muotoseikkoja ja sen tekemistä säätelee laki. Tilintarkastusta ei tarvitse tehdä, jos yrityksen toiminnassa seuraavista ehdoista vain yksi täyttyy (tiedot tarkistettu 2019):

 • Yrityksen tase on tilikauden lopussa yli 100 000 euroa
 • Liikevaihto tai tätä vastaava tuotto ylittää tilikauden aikana 200 000 euroa
 • Yrityksen palveluksessa on kokoaikaisesti keskimäärin yli kolme henkilöä

Tilintarkastus voi olla pakollista myös tapauksissa, joissa yhtiösopimus tai -järjestys tai muut yritystä koskevat säännöt yksiselitteisesti vaativat sen tekemistä. Yleisesti näin on esimerkiksi finanssi- ja rahoitusalalla.

Jos yritys, yhteisö tai säätiö on tilintarkastusvelvollinen, sen on valittava virallinen tilintarkastaja, eli HT-, tai KHT-nimikkeellä toimiva tilintarkastusoikeutettu kirjanpitäjä.

Hyvän tavan mukainen tilintarkastus

Tilintarkastus on paljon muutakin kuin kirjanpidon merkintöjen oikeellisuuden selvittämistä tositteista tai laskelmien tarkastamista. Prosessia määrittelee niin kutsuttu hyvä tilintarkastustapa, joka myötäilee virkamiesten toiminnan tarkkailua ja on tilintarkastajien yhdessä laatima normisto.

Tämän tapanormiston tarkoitus on auttaa tilintarkastuspalveluita käyttäviä yrityksiä arvioimaan, onko tilintarkastus toteutettu säädösten mukaan, onko kaikki prosessin vaiheet toteutettu riittävän syvällisesti ja onko lopputulos asianmukainen. Ilman kyseistä normistoa yrittäjien ja muiden sivullisten olisi vaikea vertailla tai arvioida tilintarkastajien työtä.

Normiston puitteet määrää tilintarkastuslaki, jonka lisäksi tilintarkastusliitto on luonut alalle omat standardinsa, joissa määritellään toimialakohtaisesti ja toiminnan laajuuden mukaan tarkastuksen toimenpiteet sekä ohjeistus, mitä tehdään poikkeustapauksissa, kuten räikeiden kirjanpitorikkomusten löytymisen yhteydessä. Vastaavaa normisto on käytössä monissa muissakin maissa, mutta eri lainsäädäntöön pohjautuen.

 

Hyvän tilintarkastustavan periaatteet

 • Tilintarkastajan on noudatettava ammatinharjoittamista koskevia sääntöjä (lainvoimaisuus, valvova elin PRH:n tilintarkastuslautakunta)
 • Noudatettava hyväksi havaittua tilintarkastustapaa (vertailukelpoisuus)
 • Noudatettava tilintarkastukseen liittyviä ohjeita ja raportointia (laaduntarkkailu).

Tilintarkastaja on usein päätyöltään kirjanpitäjänä. Kirjanpitäjänä toimessaan hyvän tilintarkastustavan periaatteet eivät ole käytössä, vaan toimintaa ohjaa kirjanpitolaki ja siihen liittyvät käytännöt. Vaikka laki antaakin paljon vapauksia päättää, miten toimintaa johdetaan ja tarkastus tehdään, yleisessä käytössä olevasta normistosta poikkeaminen voidaan katsoa lain hengen rikkomiseksi.

Syy monimuotoiseen pykäläviidakkoon tilintarkastukseen liittyen on luottamuksellisuus ja eettisen toiminnan varmistaminen joka käänteessä. Yritysten kirjanpitoa lukemalla ja ennen kaikkea sen tekemällä saa nopeasti tarkan kuvan yrityksen talouden realiteeteista ja pääsee käsiksi julkaisemattomaan tietoon. Näin tilintarkastaja saa etulyöntiaseman muuhun markkinaan ja sijoittajiin nähden.

Epäeettisesti toimiva tilintarkastaja voisi myydä tai ostaa osakkeita tai erilaisia futuureja tarkastamansa yrityksen tilinpäätökseen ja muihin käsillä oleviin taloustietoihin perustuen.

Tilintarkastusta säätelee laki

Tilikauden lopuksi tehdään useimmissa yrityksissä tilinpäätös. Tilinpäätöksen laskelmat kertovat yrityksen tuloksen (tehtiinkö voittoa vai tappiota) ja taseen (mikä on yrityksen varallisuus). Kirjanpidon ja tilinpäätöksen voi tehdä kuka tahansa, mitään koulutusta, sertifikaatteja tai meriittejä ei tähän tarvita. Toisin sanoen yrittäjä itse voi tehdä omat laskelmansa, jos aikaa ja taitoa riittää.

Tilintarkastus on puolestaan aina yrityksestä riippumaton toimenpide. Sen saa tehdä vain ulkopuolinen rekisteröity tilintarkastaja, joka on läpäissyt kirjanpidon- ja laskentatoimen tutkinnon jossain muodossa. Tällaisen kirjanpitäjän tunnistaa nimen loppuun lisättävästä tittelistä HT, KHT tai JHT.

Laillistetun tilintarkastajan tittelit

 • HT = Hyväksytty tilimies (alempi auktorisoitu tilintarkastaja, kauppakamari)
 • KHT = Keskuskauppakamarin hyväksymä tilimies
 • JHT = Julkishallinnon tilintarkastaja

Tilintarkajstajan päätehtävät

 • Tarkistaa kirjanpidon oikeellisuus ja oikaista mahdolliset virheelliset merkinnät
 • Tarkistaa tilinpäätöksen laskelmat
 • Varmistaa mahdollisen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ristiriidattomuus
 • Varmistaa yrityksen hallinnon toiminnan lainmukaisuus siltä osin, kun se koskee kirjanpitoa

Miten tilintarkastaja valitaan

Tilitarkastaja valitaan yleisesti hallituksen kokouksella (osakeyhtiössä). Yksimielisen päätöksen jälkeen valittu tilintarkastaja säilyy toimessaan toistaiseksi, kunnes asiasta järjestetään uusi kokous. Tilintarkastajan voi vaihtaa niin usein kuin haluaa, sitä ei säätele laki. Yleinen käytäntö on valita tilintarkastaja vuosittain – usein valitaan sama hyväksi havaittu toimija.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.