Miten aloittaa sivutoiminen yrittäjyys?

Yrittäjäksi lähdetään harvoin yhdeltä istumalta. Sitä edeltävät liikeidean hautominen, tietotaidon kerryttäminen sekä henkinen valmistautuminen. Viime vuosina yrityksiä on perustettu ennätystahtiin. Tätä selittävät osaltaan niin uusien markkinoiden ja toimialojen syntyminen kuin osuuskuntien ja laskutuspalveluiden avulla tapahtuva kevytyrittäjyyden lisääntyminenkin. Yleisin tapa kokeilla siipiään yrittäjyyden tiellä on toiminimen alla tai itsenäisesti harjoitettava päätoimen ohessa tapahtuva yrittäjyys. Ohessa keskitymme tarkastelemaan hyväksi havaittuja tapoja sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseksi.

Vinkkejä sivutoimiseen yrittäjyyteen

Lisätulojen hankkiminen palkkatyön tai opintojen ohessa on synnyttänyt lukuisia yrityksiä – joskus jopa kansainvälisiä menestystarinoita. Pienellä riskillä, ja rajatulla työmäärällä, on helppo kokeilla osaamistaan sekä viihtymistään eri aloilla ja toimintaympäristöissä.

Yksityishenkilön kokonaan omistama yritys on helppo aloittaa ja lopettaa, koska yrittäjä on vastuussa vain omista tekemisistään. Sivutoimiseenkin liiketoimintaan liittyy kuitenkin yksityiskohtia, jotka on syytä huomioida ennen toiminnan aloittamista sekä sen aikana. Alle on koottu tärkeimpiä sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä.

Mikä on paras yritysmuoto sivutoimiselle yrittäjälle?

Ryhdyttäessä kylmiltään itsenäiseksi yrittäjäksi tarkoituksena tehdä muutama projekti ja katsoa mihin se johtaa – hyvä vaihtoehto on osuuskunta tai laskutuspalvelu. Asiakkaat arvostavat ja luottavat ammattimaisesti hoidettuun laskutukseen. Mikäli asiakkaiden maksukyvyn suhteen ilmenee isompia ongelmia, myöhästyneiden laskujen perintä hoidetaan useimmiten puolestasi.

Samalla yrityksesi taloustilanne sekä kaikki yrittämiseesi liittyvät maksutiedot ovat yhden palvelun takana. Tämä helpottaa yrityksen toiminnan kannattavuuden arviointia sekä kirjanpidon tekemistä myöhemmässä vaiheessa sen tullessa ajankohtaiseksi. Tämän tyyppistä yrittämistä kutsutaan usein kevytyrittäjyydeksi.

Perinteisesti itsenäinen yrittäjä perustaa toiminimen, jonka alla hän tekee keikkatöitä päätoimensa ohessa. Rekisteröinti verkossa on halpaa ja tapahtuu nopeasti. Toiminnan voi aloittaa toki ilmankin, mutta rekisteröinnistä on monia hyötyjä sivutoimisellekin yrittäjälle. Myös osakeyhtiön alla voi hyvin tehdä töitä sivutoimisesti. Sivutoiminen yritys kuitenkin usein perustetaan jo olemassa olevan osakeyhtiön rinnalle laajentamaan alaa, jossa liiketoimintaa voi harjoittaa.

Toiminimen kirjanpito on yhdenkertainen ja näin ollen helppo ylläpitää. Samalla yrittäjä säästää rahaa, jos kykenee ja ehtii hoitamaan kaikki paperityöt itse. Toinen toiminimen rekisteröimisen antama hyöty on lisääntynyt vastuu, joka ei kuitenkaan sido liikaa yritykseen. Näin yrittämisen perusasiat tulevat tutuksi palkkatyön sivussakin. Tämä helpottaa oikealla hetkellä kokopäiväiseksi yrittäjäksi ryhtymistä, sillä yrittämiseen liittyvät, hallinnolliset tehtävät on näin ollen jo omaksuttu.

Pitääkö työnantajalle ilmoittaa sivutoimisesta yrittämisestä?

Laki itsessään ei velvoita kertomaan yrittäjyydestä kenellekään – poikkeuksena ovat virkasuhteessa olevat. Palkkatyössä oleva voi tehdä sivussa töitä täysin vapaasti yksityisenä henkilönä tai oman yrityksen kautta, kunhan toiminta ei riko työsopimusehtoja (kilpailukielto samalla alalla tms.), eikä muutoin haittaa tai estä työntekoa.

Nykyään työsopimuksissa on kuitenkin lähes aina ehto, joka velvoittaa ilmoittamaan muista töistä tai sivutoimisesta yrittämisestä. Asiasta on syytä hyvissä ajoin keskustella pomon kanssa, jotta mahdolliset ristiriitatilanteet vältetään. Hyvässä lykyssä omaa työkenttää ja työaikoja voidaan rukata paremmin sivutöihin sopivaksi, jos työn tehokkuus näin saadaan lisääntymään tai pidettyä ennallaan.

Onko minun maksettava eläkettä sivutoimisena yrittäjänä?

Sivutoiminenkin yrittäjä voi joutua hankkimaan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL), jos asetetut kriteerit täyttyvät. Alla olevaan luetteloon on koottu ne ehdot, joiden perusteella YEL on yrittäjälle pakollinen. Työtulo arvioidaan itse etukäteen – sen tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin ulkopuoliselle työntekijälle samojen tehtävien suorittamisesta.

  • Henkilö on työikäinen (18-68 vuotias)
  • Toiminta yrityksessä on kestänyt yhtäjakoisesti vähintään neljä kuukautta
  • Henkilön vuosittaiset työtulot yrittäjänä ylittävät 7799,37 euroa (2019)
  • Henkilö ei kuulu muun yrityseläkelain piiriin (maatalousyrittäjä tms.)

YEL:n lisäksi on olemassa monia vapaaehtoisia yrityseläkerahastoja. Useimmille nuorille kevytyrittäjille niillä ei kuitenkaan ole merkitystä. Toiminnan kasvaessa vaihtoehtoihin on syytä tutustua.

Voiko sivutoimiseen yritykseen hakea starttirahaa?

Starttirahaa ei ole mahdollista hakea sivutoimiseen yritykseen, yritysmuodosta riippumatta. Tämä valtion rahoitusmuoto on tarkoitettu vain päätoimisesti yrittäjiksi ryhtyvien henkilökohtaiseksi tueksi – tällöin ei muita tukiverkostoja useinkaan ole. Sivutoimisesti yrittävän oletetaan saavan tarvittavat tulot elämiseen päätoimesta tai muuta kautta, kuten opintotuesta.

Starttirahaa ei tule sekoittaa myöskään varsinaiseen rahoitukseen. Se on vain väliaikainen tuki, jotta yrityksen perusasiat saadaan järjestymään ensimmäisen tilikauden alussa. Jos sivutoiminen yritys aiotaan laajentaa täysimittaiseksi liiketoiminnaksi ja päätulon lähteeksi, tällöin starttirahaa on mahdollista hakea.

Miten sivutoimista yrittäjää verotetaan?

Toiminimellä yrittävää verotetaan yhdessä muiden ansiotulojen kanssa – käytännössä päätoimesta saatuun palkkatuloon lisättynä. Jos tienaat hyvin kokopäivätöissä ja yritys sivussa tienaa vähän, näistä tienesteistä jää lopulta vain vähän käteen. Kaikki on tietysti aina kotiinpäin, mutta oman liiketoiminnan luonnetta ja laajuutta on syytä miettiä, jotta verotus ei lohkaise liikaa omasta työpanoksesta.

Vaihtoehto toiminimelle voi ylläolevassa tapauksessa olla osakeyhtiön perustaminen. Sitä verotetaan erillään omistajistaan, omana lainvoimaisena instanssinaan. Osakeyhtiö joutuu maksamaan tulostaan yhteisöveron, jonka suuruus on 20 %. Palkat katsotaan kuluiksi. Yrittäjä joutuu maksamaan ansioveron nostamastaan palkasta normaaliin tapaan . Osingoista saatava tulo jakautuu ansio- ja pääomatuloiksi erillisten sääntöjen mukaan.

Ennakkoveron maksaminen on kuitenkin tärkeää huomioida. Yrittäjänä joudut arvioimaan tulosi ensimmäisellä tilikaudella, olitpa sitten päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä. Veron suuruus määräytyy arvion mukaan. On parempi aliarvioida tulonsa kuin yliarvioida ne. Muuten rahat voivat loppua kesken vuotta ennakkoverojen erääntyessä maksettaviksi, jos asiakkuuksia ei ole. Arviota voi onneksi muuttaa milloin tahansa tilikauden aikana.

Pitääkö minun liittyä ALV-rekisteriin sivutoimisena yrittäjänä?

Vastaus ylläolevaan kysymykseen riippuu yrityksesi liikevaihdosta. Myös sivutoimisen yrittäjän tulee liittyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa . Mikään ei estä rekisteriin liittymistä, vaikkei raja ylittyisikään. Rekisteröinti tapahtuu perustamisilmoituksen yhteydessä.

Toiminimen alla tai puhtaasti itsenäisenä ammatinharjoittajana harjoitettavan toiminnan ollessa vähänkin laajempaa 10 000 euron raja saattaa rikkoutua. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on syytä liittyä hyvissä ajoin. Muutoin verot joutuu pahimmassa tapauksessa maksamaan takautuvasti koko tilikauden liikevaihdosta.

Rekisteröinnistä ja ALV:n maksamisesta ei ole haittaa, sillä jos raja ei tilikaudella rikkoudu, voit sen päätteeksi hakea maksetut verot takaisin. Tätä kutsutaan alarajahuojennukseksi.

Sivutoiminen yrittäjyys ja työttömyysturva

Myös sivutoiminen yrittäjä joutuu hoitamaan työttömyysturvaan liittyviä käytännön asioita. Turvaan sovelletaan ns. soviteltua päivärahaa, jossa otetaan huomioon liiketoiminnasta saadut tulot. Päätoiminen yrittäjä ei ole näihin etuuksiin oikeutettu ja on näin täysin omillaan. Hänen kohdallaan liittyminen esimerkiksi oman ammattiliiton työttömyyskassaan on viisasta.

Miten päätoiminen ja sivutoiminen työ sitten määritellään? Toisin kuin luulisi, eri tehtävistä saatu tulo on toissijainen kriteeri. Tärkeimpänä mittarina ovat työtunnit jatyömäärä yleensäkin. Jos jonkin toimen, esimerkiksi oman yrityksen, kautta toteutettujen töiden tuntimäärä tai laatu on sellainen, että kokopäivätöitä ei voisi vastaanottaa,tilanne katsottaisiin päätoimiseksi yrittäjyydeksi.

Miten sivutoiminen yrittäminen onnistuu opiskelijana?

Vaikka saisit opintotukea, ei sivutoiminen yrittäjyys toiminimen alla, freelancerina tai muuta kautta ole poissuljettua. Tämä on nykyään jopa hyvin yleistä, sillä osuuskunnat ja laskutuspalvelut hoitavat suurimman osan tärkeistä paperiasioista. Silloin yrittäjän tulee vain keskittyä opiskelun ohella valitsemiinsa työtehtäviin.

Usko itseesi ja kykyihisi. Yrittäjänä oppii ennen kaikkea omasta luonteestaan. Epäonnistumisia ei saa pelätä. Voit parhaimmillaan kirjoittaa esseen yritystoiminnan kautta saaduista kokemuksista, poimia opintopisteet kotiin sopivalla kurssilla tai vetää yrittäjyydestä kiinnostuneiden fuksiryhmää.

Vinkkejä opiskelijalle, joka haluaa sivutoimiseksi yrittäjäksi

  • Huomioi opintotuelle aseteut tulorajat joka vaiheessa. Vuoden lopussa, vuositulorajan lähestyessä, on joskus pakko välttää uusien asiakkaiden ottamista tai laskuttamista, jottei menetä opintotukia.
  • Ota huomioon mahdolliset palkkatyöstä tai kesätyöstä saadut tulot. Muutaman sadan euron lisätienesti saattaa tarkoittaa tappiollista kuukautta, jos tukikuukausirahan joutuu palauttamaan.
  • Jos pärjäät muuten opinnoissasi, voi keikkatöiden tekeminen yrittäjänä niiden ohessa olla mainio tapa saada käytännön kokemusta asiakkaiden kanssa toimimisesta ja yrittäjyydestä yleensä.
  • Älä aja itseäsi piippuun ottamalla vastaan liikaa työtehtäviä vastaan. Tämä antaa vain vähän liikkumatilaa henkilökohtaiseen tai yritystoiminnan kehittämiseen.
  • Ota rinnallesi opiskelukaveri mukaan yrittämään. Perustakaa vaikka yhdessä osuuskunta, jossa palvelette samoja asiakkaita eri lähtökohdista.
  • Kysyvä ei tieltä eksy. Uutta yrittäjää osaavat netin lisäksi käytännön asioissa neuvoa yritysneuvojat sekä mahdollisesti oman opinahjon sisältä löytyvät yrittäjäkonkarit.

Haluatko perustaa yrityksen?

Aloittavan yrittäjän oppaalla pääset alkuun.

Lataa maksuton opas

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.