Miten kasvattaa pienyritystä?

Kasvu on tavalla tai toisella yritysten omistajien mielessä joko liikevaihdon kasvua ja toiminnan laajenemista tai puhtaasti henkistä kasvua ihmisenä sekä yrittäjänä. Monenvakiintuneenkin pienen yrityksen omistajan ensimmäisenä kysymyksenä on: ”Mitä keinoja on olemassa liiketoiminnan kasvuun?” Valotamme kasvun tärkeimpiä tekijöitä sekä aloittavan, että menestyvän, yrittäjän näkökulmasta. Oheiset viisi vinkkiä kattavat johdon roolin, osaamisen tärkeyden, uusien asiakasryhmien tavoittamisen, myynnin tehostamisen ja muita olennaisia kasvuun vaikuttavia seikkoja.

Viisi vinkkiä yrityksen kasvattamiseen

Yrittämisessä on pohjimmiltaan kyse vahvasta tahtotilasta, joka käytännön toimin saatetaan näkyviksi ja mitattaviksi tuloksiksi. Pelkkä tahto ei kuitenkaan riitä, kun kyse on yritystoiminnan laajentamisesta ja pysyvästä liikevaihdon lisäämisestä. Tarvitaan toimintaympäristön perusteellinen analyysi, sitoutumista, selkeät tavoitteet ja strategia sekä onnistuneeseen kasvuun että jarrutteluun, jos valittua toimintamallia ei kyetä ylläpitämään pitkällä tähtäimellä.
Jokaisella yrityksellä on mahdollisuudet jonkinlaiseen kasvuun. Kasvun suurimpia esteitä, ja samalla sen potentiaali, ovat ihmiset, heidän henkilökohtaiset toiveensa ja kunnianhimonsa. Jos yrittäjä itse ei tähtää tulevaan ja tosissaan halua kasvattaa toimintaa, tai kykene sitouttamaan alaisia siihen,– on pysyvä tai nopea kasvu lähes mahdotonta.
Olitpa sitten toiminimen alla työskentelevä yksityinen elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiötä pyörittävä yksityisyrittäjä, kasvun avaimet löytyvät taatusti niin päätettäessä. Oheisilla vinkeillä pääset alkuun ja näin yrityksen hallittu kasvu helpottuu.

1. Johdon ja alaisten sitoutuminen kasvuun

Yhteinen sitoutuminen on avainasemassa, kun yrityksessä lähdetään tekemään mittavia organisaatiomuutoksia tai strategiaa vaihdetaan merkittävästi. Kasvukivuilta ei voi välttyä. Vanhoja työtehtäviä usein muokataan uusiksi tai lopetetaan. Uutta työvoimaa joudutaan rekrytoimaan ja kouluttamaan. Vanhoja työntekijöitä pitää ohjeistaa muutosten varalta. Jos liike- tai toimitiloja perustetaan lisää, myös logistiikkaa joudutaan suunnittelemaan.

Sitoutumiskyvyn arviointi lähtee ydintiimin tietojen ja taitojen testaamisella. Näin nähdään se, ovatko perusedellytykset kasvulle olemassa. Henkilöstökyselyillä saadaan yleistä tietoa esimerkiksi työilmapiiristä sekä työyhteisön omista toiveista kasvuun ja siihen liittyvien muutosten suhteen. Motivaattoriksi voi miettiä esimerkiksi bonuksia tai muita etuja, kuten ylimääräisiä lomapäiviä, jos muutokset laajenemisen yhteydessä teettävät ylimääräistä työtä.

2. Valjasta osaaminen oikeassa paikassa

Osaaminen itsessään ei riitä kasvun käynnistämiseen. Yrittäjän ja työntekijöiden on löydettävä kyvyilleen oikea paikka, jotta piilevä potentiaali ei mene hukkaan. Yksityisyrittäjän hakiessa kasvua toiminnalleen hänen on mietittävä oman asiantuntijuutensa ja osaamisensa päivittämistä joko kouluttautumisen tai itseopiskelun kautta. Toinen vaihtoehto on parempi tuotteistaminen ja uusien palvelukokonaisuuksien kehittäminen.
Kasvuun pyrittäessä on työnjako työntekijöitä palkkaavassa tai useita omistajia työllistävässä pienyrityksessä syytä käydä läpi ennen toiminnan laajentamista. Uusien haasteiden kartoittamisen jälkeen mietitään kunkin henkilön kohdalla sitä, miten heidän toimenkuvansa mahdollisesti muuttuu ja miten heidän panoksensa hyödyttää konkreettisesti yrityksen kasvua.
Asetettujen yksilökohtaisten tavoitteiden tulee olla riittävän selkeät ja tulosten jollain tavalla mitattavissa, jotta palkitseminen olisi helppoa ja läpinäkyvää. Tärkeintä usean hengen yrityksissä on päällekkäisten työroolien karsiminen minimiin. Kun jokaisen parhaille kyvyille löydetään paikka loistaa, myös työmoraali pysyy korkealla.
Niin pienten kuin suurtenkin yritysten tärkein voimavara ovat niiden ihmiset. Työntekijät ja johto nostavat yrityksen kukoistukseensa. Palkitse tiimit hyvistä suorituksista, näytä johtajana hyvää esimerkkiä ja pidä näin yllä positiivista sekä kannustavaa yrityskulttuuria. Tartu ongelmakohtiin viipymättä ja kohtele kaikkia reilusti harjoittelijasta tärkeimpään suuromistajaan. Pienistä puroista syntyy suuri virta. Tämä kaikki heijastuu myös yrityksen brändiin ja tapaan, jolla se kohtelee asiakkaita sekä ulkopuolisia toimijoita.

3. Päivitä tuotteesi uusille asiakasryhmille

Tuotteita itse valmistavan yrityksen kannattaa arvioida nykyisen tuotemalliston päivittämistä tai laajentamista uusiin asiakasryhmiin. Kalliista tuotteesta voi tehdä halvemman version. Halpatuotteesta voi jatkokehittää monipuolisemman tai yhdistää sen uusittuun palvelukokonaisuuteen. Vahvan brändin omaavan luksustuotteen rinnalle voi teettää edullisesti promootiotuotteita, joiden katteet saa pidettyä korkealla.
Sama pätee myös palveluita tarjoavassa yrityksessä. Olemassa olevan palvelukokonaisuuden laajentaminen, jopa eri aloille, voi olla hyvä ratkaisu yrityksen kasvun kannalta. Uusien ideoiden kehittelyyn saa hyvän pohjan esimerkiksi kohdennetuilla asiakaskyselyillä niin kuin asiakaspalautteesta yleensäkin.

4. Myynnin ja myyntityön tehostaminen

Myynnin tehostaminen tai parantaminen tavalla tai toisella on yrityksen kasvun tärkein ja suoraviivaisin ratkaisu. Ennen myyjien tai yksinyrittäjän oman myyntitavan päivittämistä on syytä arvioida realistisesti niin kapasiteetti kuin kyvytkin. Raivoisa myynti lyhyellä tähtäimellä voi tuottaa tuloksia, mutta ajaa samalla myyjät piippuun. Kasvun tulee tältä osin tapahtua aiempien myyntitapahtumien pohjalta tarkastellen sitä, mitä olisi voitu tehdä paremmin.
Selkeä tuotteistus helpottaa myyntiä. Tämä pätee niin yksin yrittäviin kuin isompaa yritystä pyörittäviinkin. Asiakkaan tulee luontaisesti sisäistää tarjotun palvelun tai tuotteenantama lisäarvo hänelle itselleen. Kasvuun pyrittäessä on myös syytä tarkastella pienyrityksen tuotteiden tai palvelun sekä oman osaamisen hinnoittelua.
Analyysin pohjalta myyjiä tsempataan ja koulutetaan henkilökohtaisella tasolla. Myyntitapaa ja myyntispiikkejä mietitään uusiksi. Apuun voi palkata ulkopuolisen konsultin, jotta yrityksen toimintatapoihin saa objektiivista tuntumaa. Myynnin kasvua edesauttavat luonnollisesti uudet tuotteet, uudet palvelut tai palvelukonseptit tai joku muu tekijä, jolla yritys erottuu markkinoilla kasvuyrityksenä. Muista myös palkita myyjät onnistuneesta kasvusta heidän ansioidensa mukaan.

5. Pidä huoli asiakkaista nyt ja jatkossa

Hyvä myynti ja loistavat lupaukset, puhelimessa tai paperilla, eivät riitä pysyvään kasvuun. Jos luvattuja asioita, kuten palvelun määrää tai laatua, ei voida toimittaa, tämä heikentää asiakkaiden luottamusta yritykseen. Vastaavasti, jos tuotteiden ominaisuudet eivät vastaa tuoteselostetta ja markkinointimateriaalia, tästä voi tulla sanktioita. Yrityksen imago on vähintäänkin vaarassa tahraantua.
Kun asiakkaat pidetään tyytyväisenä, myös myynti helpottuu. Asiakastyytyväisyyttä on syytä mitata jatkuvasti. Loppukädessä asiakkaat ja heidän ostovoimansa määräävät yrityksen kasvun sekä toiminnassa tarvittavat muutokset.
Joskus kultasuonen löytänyt, kasvava yritys yksinkertaisesti hukkuu uusiin tilauksiin ja viivästykset ovat väistämättömiä. Hyvä, läpinäkyvä ja jatkuva kommunikointi asiakkaiden suuntaan edesauttaa suman selvittämisessä kunnialla, kunnes tuotantoprosessit on saatu kuntoon. Apuun voi mahdollisuuksien mukaan palkata alihankkijoita tai ulkopuolista työvoimaa. Tarpeeksi kattava etukäteissuunnittelu auttaa hallitussa kasvussa.

Holvipedia

Holvin tavoite on tehdä sinun arjestasi yrittäjänä helpompaa. Holvipediasta saat paljon hyödyllistä tietoa yrittäjyyden eri aiheisiin liittyen, aina kirjanpidosta ja taloudenhallinnasta laskutukseen ja verotukseen.